മലയാളം വിക്കിപാഠശാലയുടെ പേരില്‍ അപവാദപ്രചരണങ്ങള്‍

Show replies by thread

5688
Age (days ago)
5690
Last active (days ago)

wikiml-l@lists.wikimedia.org

34 comments
12 participants

Add to favorites Remove from favorites

tags (0)
participants (12)
 • Anoop
 • Devadas VM
 • Dr.Mahesh Mangalat
 • Francis Nazareth
 • MAHESH MANGALAT
 • MANJITH JOSEPH
 • Praveen Prakash
 • Shiju Alex
 • Sreejith K.
 • V K Adarsh
 • അസീസ് വേങ്ങര
 • സാദിക്ക് ഖാലിദ ് Sadik Khalid