ആരെങ്കിലും ഫാര്‍മറുടെ ടേബിള്‍ റബ്ബര്‍ എന്ന ലേഖനത്തില്‍ ഒരു സബ്ഹെഡ്ഡില്‍ ചേര്‍ക്കുക. ഫാര്‍മര്‍ ബ്ലോക്കു ചെയ്യപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലായതിനാല്‍ അദ്ദേഹത്തോടുള്ള അനുഭാവം പ്രകടിപ്പിച്ചു് ഇക്കാര്യം ആരെങ്കിലും ചെയ്യുക.

പ്രശ്നം തീരട്ടെ. ഇതിനായി സഹകരിച്ച എല്ലാവര്‍ക്കും നന്ദി.
മഹേഷ്