റബ്ബറിന്റെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്‍സ് ഫാര്‍മര്‍ കണ്ടെത്തിയതാണോ അതോ റബ്ബര്‍ബോര്‍ഡിന്റെ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങള്‍ അടിസ്ഥാനമാക്കി തയ്യാറാക്കിയതോ? ആ ടേബിള്‍ റബ്ബര്‍ ബോര്‍ഡിന്റേതല്ലാത്ത നിലയില്‍ അതിനു് റബ്ബര്‍ബോര്‍ഡിനു് കോപ്പിൈറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നതെങ്ങനെയാണു്?

വിക്കി അഡ്മിനുകള്‍ക്കു് അതു് ഡീലീറ്റു ചെയ്യണമെന്നു തീരുമാനിക്കാം. പക്ഷെ അതിനായി സത്യമല്ലാത്ത കാര്യങ്ങള്‍ ഉന്നയിക്കേണ്ടതുണ്ടോ?

മഹേഷ്