കേരള ഫാര്‍മറുടെ ടേബിള്‍ റബ്ബര്‍ ബോര്‍ഡിന്റെ കണക്കുകള്‍ തെറ്റാണെന്ന് തെളിയിക്കാന്‍ അദ്ദേഹം ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. റബ്ബര്‍ ബോര്‍ഡിന്റെ കണക്കും അദ്ദേഹം ശരിയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന കണക്കും തന്നിലുള്ള ഒരു താരതമ്യം മാത്രമാണ് ആ ടേബിള്‍.

അങ്ങിനെയുള്ള ഒരു ടേബിള്‍ വിക്കിയില്‍ വേണോ? ചന്ദ്രശേഖരന്‍ നായര്‍ കണ്ടുപിടിച്ചെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ശരിയായ കണക്കുകളുടെ ആധികാരികത ആര് തെളിയിക്കും?

- ശ്രീജിത്ത് കെ

On Sun, Dec 21, 2008 at 9:34 PM, Dr.Mahesh Mangalat <mangalat@yahoo.com> wrote:
I do agree that the Table that Keralafarmer put in Wikibooks is not a material suitable for that slot. However,it has to be seen that someone advised Farmer to put it there,and it was not Farmer's decision alone to put it in Wikibooks.

What I suggest in this regard is to put it under a subhead 'Rubber in Kerala',in the article 'Rubber' in Wikipedia. That subhead should deal with the origin of Rubber Plantation in Kerala and other such details. I am not doing it,as I do not have any information about it.
I am happy to see that the issue is solved.
Regards,
Mahesh

Dr.Mahesh Mangalat,Dept. of Malayalam,M.G.Govt. Arts College,NEW MAHE. 673 311. India.
Mangalat,S.K.B.S.Road,MAHE.673 310.India.  www.mangalat.org   _______________________________________________
Wikiml-l is the mailing list for Malayalam Wikipedia projects
Wikiml-l@lists.wikimedia.org
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikiml-l