വിശ്വ മലയാളം മേളയിലെ പ്രോജക്ട് സര്‍ക്കാരിന്റെ ഭാഷാ കംപ്യൂട്ടിങ്ങിനു വിരുദ്ധം

Show replies by date

4222
days inactive
4226
days old

wikiml-l@lists.wikimedia.org

Manage subscription

14 comments
8 participants

Add to favorites Remove from favorites

tags (0)
participants (8)
  • AKBARALI CHARANKAV
  • Anivar Aravind
  • Hrishi
  • MAHESH MANGALAT
  • manoj k
  • praveenp
  • Prince Mathew
  • sugeesh | സുഗീഷ് *