മലയാളം വിക്കിപീഡിയയില്‍ ആദ്യത്തെ പോര്‍ട്ടല്‍ (കവാടം) തുറന്നു

Show replies by date

5385
days inactive
5386
days old

wikiml-l@lists.wikimedia.org

Manage subscription

7 comments
8 participants

Add to favorites Remove from favorites

tags (0)
participants (8)
  • Anoop
  • Challiyan
  • CherianTinu Abraham
  • Devadas VM
  • Ramesh N G
  • Shiju Alex
  • V K Adarsh
  • അബ്ദുല്‍_അസീസ് വേങ് ങര