വിക്കിപീഡിയയെ പരിചയപ്പെടുത്തല്‍ / ജനുവരി 23ന് വേളം പൊതുജന വായനശാലയില്‍ (മയ്യില്‍, കണ്ണൂര്‍)

Show replies by date

2343
days inactive
2347
days old

wikiml-l@lists.wikimedia.org

Manage subscription

3 comments
3 participants

Add to favorites Remove from favorites

tags (0)
participants (3)
  • Adv. T.K Sujith
  • kannan shanmugam
  • Sudheesh U