Re: [Wikimedia-l] Chapter De-Recognition: Wikimedia Hong Kong