[Wikimedia-levant] اجتماع للاستراتيجية في 13 فبراير