Wikimedia-in-chn August 2022

wikimedia-in-chn@lists.wikimedia.org
  • 2 participants
  • 5 discussions

சென்னை விக்கிப்பீடியர்கள் சந்திப்பு
by நீச்சல் காரன்
6 months, 3 weeks

விக்கிமேனியா கூடல்
by நீச்சல் காரன்
7 months, 2 weeks

இரண்டாவது கட்டற்ற மென்பொருள் மாநாடு - திட்டமிடல் - முதல் சந்திப்பு - நிகழ்வுக் குறிப்புகள்
by Shrinivasan T
7 months, 2 weeks

இரண்டாவது கட்டற்ற மென்பொருள் மாநாடு - திட்டமிடல்
by Shrinivasan T
7 months, 3 weeks

விக்கிமேனியா மதுரை 2022
by நீச்சல் காரன்
7 months, 4 weeks
Results per page: