[Analytics] stat1 reverts.py post mortem + new run