വിക്കിമീഡിയ കോമൺസിലേക്ക് കേരളത്തേയും മലയാളത്തേയും സംബന്ധിച്ച പരമാവധി സ്വന്തന്ത്ര ചിത്രങ്ങൾ എത്തിക്കുക എന്ന പ്രധാന ഉദ്ദേശത്തോടെ നടത്തിയ  <a href="http://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%B5%E0%B4%BF%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%95%E0%B4%BF%E0%B4%AA%E0%B5%80%E0%B4%A1%E0%B4%BF%E0%B4%AF:%E0%B4%AE%E0%B4%B2%E0%B4%AF%E0%B4%BE%E0%B4%B3%E0%B4%BF%E0%B4%95%E0%B5%BE_%E0%B4%B5%E0%B4%BF%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%95%E0%B4%BF%E0%B4%AE%E0%B5%80%E0%B4%A1%E0%B4%BF%E0%B4%AF%E0%B4%AF%E0%B5%86_%E0%B4%B8%E0%B5%8D%E0%B4%A8%E0%B5%87%E0%B4%B9%E0%B4%BF%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%95%E0%B5%81%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%A8%E0%B5%81">മലയാളികൾ വിക്കിമീഡിയയെ സ്നേഹിക്കുന്നു</a> എന്ന വിക്കി പദ്ധതി വൻവിജയം ആയിരുന്നു എന്ന് ഇതിനകം എല്ലാവരും അറിഞ്ഞല്ലോ. ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ<a href="http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Malayalam_loves_Wikimedia_event_-_2011_April"> 2155ഓളം സ്വതന്ത്ര ചിത്രങ്ങളാണു്</a> വിക്കിമീഡിയ കോമൺസിൽ എത്തിയത്.  പദ്ധതിയുടെ സൂക്ഷമമായ സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ ആണു് ഇതിൽ.  (ഒരു പ്രധാന കാര്യം, ഈ സ്ഥിതി വിവരക്കണക്ക് അതീവ കൃത്യത ഉള്ളത് ആണെന്ന് കരുതുന്നില്ല. എങ്കിലും ഏകദേശ കണക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കും)<br>
<br>ഈ സ്ഥിതി വിവരക്കണക്ക് ഈ വിധത്തിൽ ആക്കിയെടുക്കാൻ നിരവധി പേർ സഹായിച്ചിട്ടൂണ്ട്. അവരിൽ പ്രമുഖർ താഴെ പറയുന്നവർ ആണൂ്.<br><ul><li>വിക്കിമീഡിയ കോമൺസിലെ ഒരു<a href="http://commons.wikimedia.org/wiki/User:Esby"> ഉപയോക്താവായ <b>Esby</b></a>. നമ്മുടെ പദ്ധതി വിശകലനം ചെയ്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ <a href="http://commons.wikimedia.org/wiki/User_talk:Esby/Category:Malayalam_loves_Wikimedia_event_-_2011_April">യൂസർ പേജിൽ അദ്ദേഹം ഒരു ചെറു റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്</a>ട്. </li>
<li>ശ്രീജിത്തും, വിവിധ ബോട്ടുകളും നടത്തിയ സംഭാവനകളിൽ നിന്ന് ഓരോത്തരുടെ സംഭാനകൾ എടുക്കാനുള്ള സ്ക്രിപ്റ്റ് നിർമ്മിച്ച് സഹായിച്ച <b>ജുനൈദ്</b></li><li>ഓരോ ദിവസത്തേയും അപ്‌ലോഡ് കണക്കാക്കാൻ സഹായിച്ച <b>സന്തോഷ് തോട്ടിങ്ങൽ</b><br>
</li></ul>അങ്ങനെ നിരവധി പേർ ഈ സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക് തയ്യാറക്കാൻ സഹായിച്ചു. അവർക്കെല്ലാം നന്ദി. <br><br>പദ്ധതി വിജയിപ്പിക്കാൻ എല്ലാ മലയാളം വിക്കിമീഡിയരും ഒരുമിച്ചു 
പ്രവർത്തിച്ചു എന്ന് പ്രത്യേകം പറയേണ്ടതുണ്ട്. പദ്ധതികാവശ്യമായ വിവിധ 
ടെമ്പ്ലേറ്റുകൾ നിർമ്മിക്കാനും മറ്റ് സാങ്കേതിക കാര്യങ്ങൾ നടത്താനും മുൻകൈ 
എടുത്ത <b>പ്രവീൺ പി</b>, കോമൺസിലേക്ക് ചിത്രങ്ങൾ മാറ്റുന്നതിനും മറ്റും മുൻകൈ ഏടുത്ത <b>ശ്രീജിത്ത്</b>, പദ്ധതിക്കായി പോസ്റ്ററും മറ്റും നിർമ്മിച്ച <b>അജയ് കുയിലൂർ</b>, ലോഗോ നിർമ്മിച്ച <b>രാജേഷ്</b>
 എന്നിവരുടെ സേവനങ്ങൾ എടുത്തു പറയേണ്ടതുണ്ട്. എങ്കിലും ഇതിനൊക്കെ അപ്പുറം 
ചിത്രങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുകയും ബസ്സിലൂടെയും ബ്ലോഗിലുടെയും ഫേസ് 
ബുക്കിലൂടെയും ഒക്കെ പരമാവധി പ്രചാരണം നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്ത നിങ്ങൾ 
ഓരോരുത്തരും ആണു് ഈ പദ്ധതിയുടെ താരങ്ങൾ. എല്ലാവർക്കും അഭിനന്ദനങ്ങൾ <br><br>പദ്ധതി തുടങ്ങുന്നത് 2011 ഏപ്രിൽ 2 നാണെന്ന് ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞെങ്കിലും പദ്ധതി അനൗൺസ് ചെയ്ത <b>2011 മാർച്ച് 24</b> തൊട്ട് തന്നെ ചിലരൊക്കെ അപ്‌ലോഡിങ്ങ് തുടങ്ങി. മാർച്ച് 24 തൊട്ട് ഏപ്രിൽ 1 വരെ ഇതേ പോലെ ഏപ്രിൽ 2-ാം തീയതി വരെ കാത്തു നിൽക്കാൻ ക്ഷമയില്ലാത്ത കുറച്ച് പേർ  ചേർന്ന് 100 നടത്ത് ചിത്രങ്ങൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തിട്ടൂണ്ട്. പദ്ധതി തുടങ്ങിയ ഏപ്രിൽ 2 തൊട്ട് പിന്നെ പതുക്കെ അപ്‌ലോഡിങ്ങ് കൂടി. സ്ഥിതി വിവരക്കണക്ക് വിശകലനം ചെയ്തതിൽ നിന്നുള്ള പ്രധാന വിവരങ്ങൾ ഇവയാനു്<br>
<ul><li>പദ്ധതി അവസാനിക്കുന്ന ദിവസമായ ഏപ്രിൽ 25നാനൂ് ഏറ്റവും അധികം അപ്‌ലോഡ് നടന്നത്. <b>343</b>ഓളം  ചിത്രങ്ങളാണു് അന്ന് ഒറ്റ ദിവസം അപ്‌ലൊഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടത്.</li><li>പദ്ധതി തുടങ്ങിയതിനു ശെഷം ഏറ്റവും കുറച്ച് അപ്‌ലൊഡിങ്ങ് നടന്നത് ഏപ്രിൽ 13നാനൂ്. അന്ന് വെറും 9 ചിത്രങ്ങളാണൂ് അപ്‌ലൊഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടത്.</li>
<li><b>75 </b>ഓളം ഉപയോക്താക്കൾ ഈ പദ്ധതിയിൽ പങ്കെടുത്തു. ഇതിൽ പലരും വിക്കിപീഡിയയിൽ അംഗത്വം പോലും ഇല്ലാത്തവർ ആണെന്ന് ഓർക്കണം. അവർ ഒക്കെ വിക്കിയിലേക്ക് (ലേഖനമെഴുത്തല്ലാതെ) സംഭാവന ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലും വഴി നോക്കി ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. <br>
</li><li>ഏറ്റവും അധികം ചിത്രങ്ങൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തത് <b><a href="http://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%89%E0%B4%AA%E0%B4%AF%E0%B5%8B%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%BE%E0%B4%B5%E0%B5%8D:Ranjithsiji" title="ഉപയോക്താവ്:Ranjithsiji" class="mw-redirect">user:Ranjithsiji</a></b> ആണു്. <b>246</b> സ്വതന്ത്ര ചിത്രങ്ങൾ ആണു് രജ്ഞ്ജിത് വിക്കിമീഡിയ കോമൺസിലേക്ക് അപ്‌ലോഡ് ചെയ്ത്. </li>
<li>ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ അപ്‌ലോഡർ <a href="http://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%89%E0%B4%AA%E0%B4%AF%E0%B5%8B%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%BE%E0%B4%B5%E0%B5%8D:Sai_K_shanmugam" title="ഉപയോക്താവ്:Sai K shanmugam">user:Sai K shanmugam</a> ആണെന്ന് തോന്നു. രണ്ടാം ക്ലാസ്സുകാരനായ സായി ഷണ്മുഖം 14 ഓളം ചിത്രങ്ങൾ സംഭാവൻ ചെയ്തു.</li>
<li>പദ്ധതിയിൽ പങ്കെടുത്ത ഏക വനിത  <a href="http://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B4%89%E0%B4%AA%E0%B4%AF%E0%B5%8B%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%BE%E0%B4%B5%E0%B5%8D:Ks.mini&amp;action=edit&amp;redlink=1" class="new" title="ഉപയോക്താവ്:Ks.mini (ഇതുവരെ എഴുതപ്പെട്ടിട്ടില്ല)">user:Ks.mini</a> ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. മിനി ടീച്ചർ 16-ഓളം സ്വതന്ത്ര ചിത്രങ്ങൾ ആണു് വിക്കിയിലെക്ക് സംഭാവന ചെയ്തത്. വിക്കിയിൽ വനിതാപ്രാതിനിത്യം വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള വഴികൾ ആരായേണ്ടതുണ്ട്.<br>
</li></ul>ഓരോ ദിവസവും നടന്ന അപ്‌ലോഡുകളെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ<br><ul><li>3/24/2011        1</li><li>3/25/2011        30</li><li>3/26/2011        33</li><li>3/27/2011        3</li><li>3/28/2011        2</li><li>3/29/2011        2</li>
<li>3/30/2011        1</li><li>3/31/2011        14</li><li>4/1/2011        15</li><li>4/2/2011        3</li><li>4/3/2011        26</li><li>4/4/2011        64</li><li>4/5/2011        183</li><li>4/6/2011        82</li><li>
4/7/2011        52</li><li>4/8/2011        154</li><li>4/9/2011        119</li><li>4/10/2011        196</li><li>4/11/2011        195</li><li>4/12/2011        49</li><li>4/13/2011        9</li><li>4/14/2011        28</li><li>
4/15/2011        19</li><li>4/16/2011        29</li><li>4/17/2011        14</li><li>4/18/2011        82</li><li>4/19/2011        126</li><li>4/20/2011        31</li><li>4/21/2011        75</li><li>4/22/2011        30</li>
<li>4/23/2011        87</li><li>4/24/2011        57</li><li>4/25/2011        343</li></ul>ഓരോരുത്തരും നടത്തിയ അപ്‌ലോഡുകളുടെ എണ്ണം.<ol><li><a href="http://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%89%E0%B4%AA%E0%B4%AF%E0%B5%8B%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%BE%E0%B4%B5%E0%B5%8D:Ranjithsiji" title="ഉപയോക്താവ്:Ranjithsiji" class="mw-redirect">user:Ranjithsiji</a> : 246<br>
</li><li><a href="http://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%89%E0%B4%AA%E0%B4%AF%E0%B5%8B%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%BE%E0%B4%B5%E0%B5%8D:Tinucherian" title="ഉപയോക്താവ്:Tinucherian">user:Tinucherian</a> : 197<br></li><li>
<a href="http://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%89%E0%B4%AA%E0%B4%AF%E0%B5%8B%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%BE%E0%B4%B5%E0%B5%8D:Raghith" title="ഉപയോക്താവ്:Raghith">user:Raghith</a> : 166<br></li><li><a href="http://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%89%E0%B4%AA%E0%B4%AF%E0%B5%8B%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%BE%E0%B4%B5%E0%B5%8D:Sreejithk2000" title="ഉപയോക്താവ്:Sreejithk2000">user:Sreejithk2000</a> : 147 + 14 (flicker bot) = 161<br>
</li><li><a href="http://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%89%E0%B4%AA%E0%B4%AF%E0%B5%8B%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%BE%E0%B4%B5%E0%B5%8D:Ajaykuyiloor" title="ഉപയോക്താവ്:Ajaykuyiloor">user:Ajaykuyiloor</a> : 134<br></li><li>
<a href="http://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%89%E0%B4%AA%E0%B4%AF%E0%B5%8B%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%BE%E0%B4%B5%E0%B5%8D:Rameshng" title="ഉപയോക്താവ്:Rameshng">user:Rameshng</a> : 2 + 127 = 129<br></li><li><a href="http://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%89%E0%B4%AA%E0%B4%AF%E0%B5%8B%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%BE%E0%B4%B5%E0%B5%8D:%E0%B4%A8%E0%B4%BF%E0%B4%B0%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%B7%E0%B4%B0%E0%B5%BB" title="ഉപയോക്താവ്:നിരക്ഷരൻ">user:നിരക്ഷരൻ</a> : 103 + 2 (Magnus Manske)+ 21 (Upload to ml wiki) = 127<br>
</li><li><a href="http://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%89%E0%B4%AA%E0%B4%AF%E0%B5%8B%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%BE%E0%B4%B5%E0%B5%8D:Praveenp" title="ഉപയോക്താവ്:Praveenp">user:Praveenp</a> : 90<br></li><li><a href="http://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%89%E0%B4%AA%E0%B4%AF%E0%B5%8B%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%BE%E0%B4%B5%E0%B5%8D:Rajeshodayanchal" title="ഉപയോക്താവ്:Rajeshodayanchal">user:Rajeshodayanchal</a> : 78 + 1 (Magnus Manske) + 8 (Upload to ml wiki) = 87<br>
</li><li><a href="http://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%89%E0%B4%AA%E0%B4%AF%E0%B5%8B%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%BE%E0%B4%B5%E0%B5%8D:Manojk" title="ഉപയോക്താവ്:Manojk">user:Manojk</a> : 71<br></li><li><a href="http://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%89%E0%B4%AA%E0%B4%AF%E0%B5%8B%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%BE%E0%B4%B5%E0%B5%8D:Prasanths" title="ഉപയോക്താവ്:Prasanths">user:Prasanths</a> : 71<br>
</li><li><a href="http://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%89%E0%B4%AA%E0%B4%AF%E0%B5%8B%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%BE%E0%B4%B5%E0%B5%8D:Vaikoovery" title="ഉപയോക്താവ്:Vaikoovery">user:Vaikoovery</a> : 61<br></li><li><a href="http://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%89%E0%B4%AA%E0%B4%AF%E0%B5%8B%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%BE%E0%B4%B5%E0%B5%8D:Ashlyak" title="ഉപയോക്താവ്:Ashlyak">user:Ashlyak</a> : 58<br>
</li><li><a href="http://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%89%E0%B4%AA%E0%B4%AF%E0%B5%8B%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%BE%E0%B4%B5%E0%B5%8D:Vijayakumarblathur" title="ഉപയോക്താവ്:Vijayakumarblathur">user:Vijayakumarblathur</a> : 48<br>
</li><li><a href="http://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%89%E0%B4%AA%E0%B4%AF%E0%B5%8B%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%BE%E0%B4%B5%E0%B5%8D:Anoopan" title="ഉപയോക്താവ്:Anoopan">user:Anoopan</a> : 27 + 7 (flicker bot) = 34<br>
</li><li><a href="http://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%89%E0%B4%AA%E0%B4%AF%E0%B5%8B%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%BE%E0%B4%B5%E0%B5%8D:Fotokannan" title="ഉപയോക്താവ്:Fotokannan">user:Fotokannan</a> : 31<br></li><li><a href="http://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%89%E0%B4%AA%E0%B4%AF%E0%B5%8B%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%BE%E0%B4%B5%E0%B5%8D:Jithindop" title="ഉപയോക്താവ്:Jithindop">user:Jithindop</a> : 28<br>
</li><li><a href="http://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%89%E0%B4%AA%E0%B4%AF%E0%B5%8B%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%BE%E0%B4%B5%E0%B5%8D:Akhilsunnithan" title="ഉപയോക്താവ്:Akhilsunnithan">user:Akhilsunnithan</a> : 23 + 1 (Magnus Manske) = 24<br>
</li><li><a href="http://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%89%E0%B4%AA%E0%B4%AF%E0%B5%8B%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%BE%E0%B4%B5%E0%B5%8D:Edukeralam" title="ഉപയോക്താവ്:Edukeralam">user:Edukeralam</a> : 20<br></li><li><a href="http://www.flickr.com/people/47608778@N05" class="external free" rel="nofollow">http://www.flickr.com/people/47608778@N05</a> ViBGYOR Film Collective - 19<br>
</li><li><a href="http://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B4%89%E0%B4%AA%E0%B4%AF%E0%B5%8B%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%BE%E0%B4%B5%E0%B5%8D:Vinayaraj&amp;action=edit&amp;redlink=1" class="new" title="ഉപയോക്താവ്:Vinayaraj (ഇതുവരെ എഴുതപ്പെട്ടിട്ടില്ല)">user:Vinayaraj</a> : 18<br>
</li><li><a href="http://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%89%E0%B4%AA%E0%B4%AF%E0%B5%8B%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%BE%E0%B4%B5%E0%B5%8D:Pradeep717" title="ഉപയോക്താവ്:Pradeep717">user:Pradeep717</a> : 18<br></li><li><a href="http://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%89%E0%B4%AA%E0%B4%AF%E0%B5%8B%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%BE%E0%B4%B5%E0%B5%8D:Rojypala" title="ഉപയോക്താവ്:Rojypala">user:Rojypala</a> : 18<br>
</li><li><a href="http://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B4%89%E0%B4%AA%E0%B4%AF%E0%B5%8B%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%BE%E0%B4%B5%E0%B5%8D:Ks.mini&amp;action=edit&amp;redlink=1" class="new" title="ഉപയോക്താവ്:Ks.mini (ഇതുവരെ എഴുതപ്പെട്ടിട്ടില്ല)">user:Ks.mini</a> : 16<br>
</li><li><a href="http://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%89%E0%B4%AA%E0%B4%AF%E0%B5%8B%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%BE%E0%B4%B5%E0%B5%8D:Anilankv" title="ഉപയോക്താവ്:Anilankv">user:Anilankv</a> : 16<br></li><li><a href="http://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%89%E0%B4%AA%E0%B4%AF%E0%B5%8B%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%BE%E0%B4%B5%E0%B5%8D:Arayilpdas" title="ഉപയോക്താവ്:Arayilpdas">user:Arayilpdas</a> : 16<br>
</li><li><a href="http://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%89%E0%B4%AA%E0%B4%AF%E0%B5%8B%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%BE%E0%B4%B5%E0%B5%8D:Sadik_Khalid" title="ഉപയോക്താവ്:Sadik Khalid">user:Sadik Khalid</a> : 15<br></li><li>
<a href="http://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%89%E0%B4%AA%E0%B4%AF%E0%B5%8B%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%BE%E0%B4%B5%E0%B5%8D:Johnchacks" title="ഉപയോക്താവ്:Johnchacks">user:Johnchacks</a> : 15<br></li><li><a href="http://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%89%E0%B4%AA%E0%B4%AF%E0%B5%8B%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%BE%E0%B4%B5%E0%B5%8D:Reji_Jacob" title="ഉപയോക്താവ്:Reji Jacob">user:Reji Jacob</a> : 15<br>
</li><li><a href="http://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%89%E0%B4%AA%E0%B4%AF%E0%B5%8B%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%BE%E0%B4%B5%E0%B5%8D:Sai_K_shanmugam" title="ഉപയോക്താവ്:Sai K shanmugam">user:Sai K shanmugam</a> : 11 + 1 ((Magnus Manske)) + 2 (Upload to ml wiki) = 14<br>
</li><li><a href="http://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%89%E0%B4%AA%E0%B4%AF%E0%B5%8B%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%BE%E0%B4%B5%E0%B5%8D:Jacob.jose" title="ഉപയോക്താവ്:Jacob.jose">user:Jacob.jose</a> : 14<br></li><li><a href="http://www.flickr.com/people/26323088@N00" class="external free" rel="nofollow">http://www.flickr.com/people/26323088@N00</a> Rakesh S - 14<br>
</li><li><a href="http://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%89%E0%B4%AA%E0%B4%AF%E0%B5%8B%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%BE%E0%B4%B5%E0%B5%8D:Naveenpf" title="ഉപയോക്താവ്:Naveenpf">user:Naveenpf</a> : 13<br></li><li><a href="http://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%89%E0%B4%AA%E0%B4%AF%E0%B5%8B%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%BE%E0%B4%B5%E0%B5%8D:Jyothis" title="ഉപയോക്താവ്:Jyothis">user:Jyothis</a> : 11<br>
</li><li><a href="http://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%89%E0%B4%AA%E0%B4%AF%E0%B5%8B%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%BE%E0%B4%B5%E0%B5%8D:ShajiA" title="ഉപയോക്താവ്:ShajiA">user:ShajiA</a> : 11<br></li><li><a href="http://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%89%E0%B4%AA%E0%B4%AF%E0%B5%8B%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%BE%E0%B4%B5%E0%B5%8D:Irvin_calicut" title="ഉപയോക്താവ്:Irvin calicut">user:Irvin calicut</a> : 10<br>
</li><li><a href="http://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%89%E0%B4%AA%E0%B4%AF%E0%B5%8B%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%BE%E0%B4%B5%E0%B5%8D:Manjithkaini" title="ഉപയോക്താവ്:Manjithkaini">user:Manjithkaini</a> : 6 + 4 (flicker bot) = 10<br>
</li><li><a href="http://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%89%E0%B4%AA%E0%B4%AF%E0%B5%8B%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%BE%E0%B4%B5%E0%B5%8D:Shijualex" title="ഉപയോക്താവ്:Shijualex">user:Shijualex</a> : 8<br></li><li><a href="http://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%89%E0%B4%AA%E0%B4%AF%E0%B5%8B%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%BE%E0%B4%B5%E0%B5%8D:Ezhuttukari" title="ഉപയോക്താവ്:Ezhuttukari">user:Ezhuttukari</a> : 8<br>
</li><li><a href="http://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B4%89%E0%B4%AA%E0%B4%AF%E0%B5%8B%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%BE%E0%B4%B5%E0%B5%8D:Snehae&amp;action=edit&amp;redlink=1" class="new" title="ഉപയോക്താവ്:Snehae (ഇതുവരെ എഴുതപ്പെട്ടിട്ടില്ല)">user:Snehae</a> : 7<br>
</li><li><a href="http://www.flickr.com/people/51668926@N00" class="external free" rel="nofollow">http://www.flickr.com/people/51668926@N00</a> Ryan - 7<br></li><li><a href="http://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%89%E0%B4%AA%E0%B4%AF%E0%B5%8B%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%BE%E0%B4%B5%E0%B5%8D:Manucherian" title="ഉപയോക്താവ്:Manucherian">user:Manucherian</a> : 6<br>
</li><li><a href="http://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%89%E0%B4%AA%E0%B4%AF%E0%B5%8B%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%BE%E0%B4%B5%E0%B5%8D:Santhoshj" title="ഉപയോക്താവ്:Santhoshj">user:Santhoshj</a> : 6<br></li><li><a href="http://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%89%E0%B4%AA%E0%B4%AF%E0%B5%8B%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%BE%E0%B4%B5%E0%B5%8D:Hrishikesh.kb" title="ഉപയോക്താവ്:Hrishikesh.kb">user:Hrishikesh.kb</a> : 6<br>
</li><li><a href="http://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%89%E0%B4%AA%E0%B4%AF%E0%B5%8B%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%BE%E0%B4%B5%E0%B5%8D:Mrriyad" title="ഉപയോക്താവ്:Mrriyad">user:Mrriyad</a> : 5<br></li><li><a href="http://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%89%E0%B4%AA%E0%B4%AF%E0%B5%8B%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%BE%E0%B4%B5%E0%B5%8D:Sivahari" title="ഉപയോക്താവ്:Sivahari">user:Sivahari</a> : 5<br>
</li><li><a href="http://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%89%E0%B4%AA%E0%B4%AF%E0%B5%8B%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%BE%E0%B4%B5%E0%B5%8D:Bluemangoa2z" title="ഉപയോക്താവ്:Bluemangoa2z">user:Bluemangoa2z</a> : 5<br></li><li>
<a href="http://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B4%89%E0%B4%AA%E0%B4%AF%E0%B5%8B%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%BE%E0%B4%B5%E0%B5%8D:Seenatn&amp;action=edit&amp;redlink=1" class="new" title="ഉപയോക്താവ്:Seenatn (ഇതുവരെ എഴുതപ്പെട്ടിട്ടില്ല)">user:Seenatn</a> : 4<br>
</li><li><a href="http://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%89%E0%B4%AA%E0%B4%AF%E0%B5%8B%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%BE%E0%B4%B5%E0%B5%8D:Kiran_Gopi" title="ഉപയോക്താവ്:Kiran Gopi">user:Kiran Gopi</a> : 4<br></li><li><a href="http://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%89%E0%B4%AA%E0%B4%AF%E0%B5%8B%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%BE%E0%B4%B5%E0%B5%8D:Jayeshj" title="ഉപയോക്താവ്:Jayeshj">user:Jayeshj</a> : 4<br>
</li><li><a href="http://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B4%89%E0%B4%AA%E0%B4%AF%E0%B5%8B%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%BE%E0%B4%B5%E0%B5%8D:Vm_devadas&amp;action=edit&amp;redlink=1" class="new" title="ഉപയോക്താവ്:Vm devadas (ഇതുവരെ എഴുതപ്പെട്ടിട്ടില്ല)">user:Vm devadas</a> : 3<br>
</li><li>[[user:]] : 2<br></li><li><a href="http://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B4%89%E0%B4%AA%E0%B4%AF%E0%B5%8B%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%BE%E0%B4%B5%E0%B5%8D:Joshypj&amp;action=edit&amp;redlink=1" class="new" title="ഉപയോക്താവ്:Joshypj (ഇതുവരെ എഴുതപ്പെട്ടിട്ടില്ല)">user:Joshypj</a> : 2<br>
</li><li><a href="http://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B4%89%E0%B4%AA%E0%B4%AF%E0%B5%8B%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%BE%E0%B4%B5%E0%B5%8D:Sreelalpp&amp;action=edit&amp;redlink=1" class="new" title="ഉപയോക്താവ്:Sreelalpp (ഇതുവരെ എഴുതപ്പെട്ടിട്ടില്ല)">user:Sreelalpp</a> : 2<br>
</li><li><a href="http://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%89%E0%B4%AA%E0%B4%AF%E0%B5%8B%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%BE%E0%B4%B5%E0%B5%8D:Prasanth_Iranikulam" title="ഉപയോക്താവ്:Prasanth Iranikulam">user:Prasanth Iranikulam</a> : 2<br>
</li><li><a href="http://www.flickr.com/people/91314344@N00" class="external free" rel="nofollow">http://www.flickr.com/people/91314344@N00</a> Dinesh Valke - 2<br></li><li><a href="http://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B4%89%E0%B4%AA%E0%B4%AF%E0%B5%8B%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%BE%E0%B4%B5%E0%B5%8D:Sudheeshud&amp;action=edit&amp;redlink=1" class="new" title="ഉപയോക്താവ്:Sudheeshud (ഇതുവരെ എഴുതപ്പെട്ടിട്ടില്ല)">user:Sudheeshud</a> : 1<br>
</li><li><a href="http://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%89%E0%B4%AA%E0%B4%AF%E0%B5%8B%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%BE%E0%B4%B5%E0%B5%8D:Sameerct" title="ഉപയോക്താവ്:Sameerct">user:Sameerct</a> : 1<br></li><li><a href="http://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%89%E0%B4%AA%E0%B4%AF%E0%B5%8B%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%BE%E0%B4%B5%E0%B5%8D:Srijithpv" title="ഉപയോക്താവ്:Srijithpv">user:Srijithpv</a> : 1<br>
</li><li><a href="http://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%89%E0%B4%AA%E0%B4%AF%E0%B5%8B%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%BE%E0%B4%B5%E0%B5%8D:Jairodz" title="ഉപയോക്താവ്:Jairodz">user:Jairodz</a> : 1<br></li><li><a href="http://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%89%E0%B4%AA%E0%B4%AF%E0%B5%8B%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%BE%E0%B4%B5%E0%B5%8D:Pranchiyettan" title="ഉപയോക്താവ്:Pranchiyettan">user:Pranchiyettan</a> : 1<br>
</li><li><a href="http://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%89%E0%B4%AA%E0%B4%AF%E0%B5%8B%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%BE%E0%B4%B5%E0%B5%8D:Satheesan.vn" title="ഉപയോക്താവ്:Satheesan.vn">user:Satheesan.vn</a> : 1<br></li><li>
<a href="http://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%89%E0%B4%AA%E0%B4%AF%E0%B5%8B%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%BE%E0%B4%B5%E0%B5%8D:Kevinsooryan" title="ഉപയോക്താവ്:Kevinsooryan">user:Kevinsooryan</a> : 1<br></li><li><a href="http://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%89%E0%B4%AA%E0%B4%AF%E0%B5%8B%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%BE%E0%B4%B5%E0%B5%8D:Dpkpm007" title="ഉപയോക്താവ്:Dpkpm007">user:Dpkpm007</a> : 1<br>
</li><li><a href="http://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%89%E0%B4%AA%E0%B4%AF%E0%B5%8B%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%BE%E0%B4%B5%E0%B5%8D:AniVar" title="ഉപയോക്താവ്:AniVar">user:AniVar</a> : 1<br></li><li><a href="http://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B4%89%E0%B4%AA%E0%B4%AF%E0%B5%8B%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%BE%E0%B4%B5%E0%B5%8D:Shehnad&amp;action=edit&amp;redlink=1" class="new" title="ഉപയോക്താവ്:Shehnad (ഇതുവരെ എഴുതപ്പെട്ടിട്ടില്ല)">user:Shehnad</a> : 1<br>
</li><li><a href="http://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B4%89%E0%B4%AA%E0%B4%AF%E0%B5%8B%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%BE%E0%B4%B5%E0%B5%8D:%E0%B4%B5%E0%B5%86%E0%B4%B3%E0%B5%8D%E0%B4%B3%E0%B5%86%E0%B4%B4%E0%B5%81%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B5%8D&amp;action=edit&amp;redlink=1" class="new" title="ഉപയോക്താവ്:വെള്ളെഴുത്ത് (ഇതുവരെ എഴുതപ്പെട്ടിട്ടില്ല)">user:വെള്ളെഴുത്ത്</a> : 1<br>
</li><li><a href="http://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%89%E0%B4%AA%E0%B4%AF%E0%B5%8B%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%BE%E0%B4%B5%E0%B5%8D:Sugeesh" title="ഉപയോക്താവ്:Sugeesh">user:Sugeesh</a> : 1<br></li><li><a href="http://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B4%89%E0%B4%AA%E0%B4%AF%E0%B5%8B%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%BE%E0%B4%B5%E0%B5%8D:Anoop_puthu&amp;action=edit&amp;redlink=1" class="new" title="ഉപയോക്താവ്:Anoop puthu (ഇതുവരെ എഴുതപ്പെട്ടിട്ടില്ല)">user:Anoop puthu</a> : 1<br>
</li><li><a href="http://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%89%E0%B4%AA%E0%B4%AF%E0%B5%8B%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%BE%E0%B4%B5%E0%B5%8D:Aneeshnl" title="ഉപയോക്താവ്:Aneeshnl">user:Aneeshnl</a> : 1<br></li><li><a href="http://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%89%E0%B4%AA%E0%B4%AF%E0%B5%8B%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%BE%E0%B4%B5%E0%B5%8D:Suraj" title="ഉപയോക്താവ്:Suraj">user:Suraj</a> : 1<br>
</li><li><a href="http://www.flickr.com/people/61799827@N06" class="external free" rel="nofollow">http://www.flickr.com/people/61799827@N06</a> vagheseej - 1<br></li><li><a href="http://www.flickr.com/people/29695407@N00" class="external free" rel="nofollow">http://www.flickr.com/people/29695407@N00</a> Easa Shamih - 1<br>
</li><li><a href="http://www.flickr.com/people/9598429@N06" class="external free" rel="nofollow">http://www.flickr.com/people/9598429@N06</a> yeokhirnhup - 1<br></li><li><a href="http://www.flickr.com/people/55925503@N02" class="external free" rel="nofollow">http://www.flickr.com/people/55925503@N02</a> Hari Krishnan - 1</li>
</ol><br>അപ്‌ലോഡിങ്ങ് ഒക്കെ ധാരാളം നടന്നുമെങ്കിലും ഇനിയും ധാരാളം പണികൾ ബാക്കിയാനു്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പണികളീൽ സഹകരിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ<a href="http://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%B5%E0%B4%BF%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%95%E0%B4%BF%E0%B4%AA%E0%B5%80%E0%B4%A1%E0%B4%BF%E0%B4%AF:%E0%B4%AE%E0%B4%B2%E0%B4%AF%E0%B4%BE%E0%B4%B3%E0%B4%BF%E0%B4%95%E0%B5%BE_%E0%B4%B5%E0%B4%BF%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%95%E0%B4%BF%E0%B4%AE%E0%B5%80%E0%B4%A1%E0%B4%BF%E0%B4%AF%E0%B4%AF%E0%B5%86_%E0%B4%B8%E0%B5%8D%E0%B4%A8%E0%B5%87%E0%B4%B9%E0%B4%BF%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%95%E0%B5%81%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%A8%E0%B5%81/%E0%B4%9A%E0%B4%BF%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%B0%E0%B4%95%E0%B4%BE%E0%B4%B0%E0%B5%8D%E0%B4%AF%E0%B4%A8%E0%B4%BF%E0%B5%BC%E0%B4%B5%E0%B5%8D%E0%B4%B5%E0%B4%B9%E0%B4%A3%E0%B4%82"> ഈ താളിൽ</a> ഒപ്പ് വെക്കുക. <b>എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി മലയാളം വിക്കി സമൂഹത്തിന്റെ പേരിൽ നന്ദി</b><br>
<br><br><br>