അമരയും അമരപയറും ഒന്നാണോ?<div><br></div><div><a href="http://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%85%E0%B4%AE%E0%B4%B0">അമര</a> എന്ന വിക്കിപീഡിയ താളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളും <a href="http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Amarapayar-ml.jpg">File:Amarapayar-ml.jpg</a> എന്ന കോമൺസ് ചിത്രവും തമ്മിൽ നല്ല വ്യത്യാസം തോന്നുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത്. ഉത്തരം അറിഞ്ഞാൽ അനുയോജ്യമായ വിഭാഗം ചേർക്കാമെന്നൊരു ഉദ്ദേശ്യം കൂടി ഉണ്ട് :)</div>

<div><br></div><div>- ശ്രീജിത്ത് കെ</div>