കാവടിയുത്സവം ദ്രാവിഡീയമാണ്. ഹിന്ദു ആചാരമല്ല. പ്രധാനമായും മുരുകന്‍ എന്ന ദ്രാവിഡ ദേവന്‍ (മകന്‍) ആണ് കാവാടിയുമായി ബന്ധമുള്ളത്.  പിന്നീട് ബൌദ്ധരും അതിനുശേഷം ഹിന്ദുകള്ളും ഇതിന്‍റെ ഉടമകളായി <br clear="all"><br>-- <br><div><span style="font-size: 13.3px; font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;"><div style="margin: 0pt 0pt 8px;">
<p style="margin: 0pt;"><img src="http://www.byldindia.com/byldindia/images/challiyan%20signature.png" alt=""></p>
<p style="margin: 0pt;"><span style="font-family: comic sans ms,sans-serif;">Dr. Vipin C.P</span></p></div><span style="color: gray;">My profiles: </span> <a href="http://www.facebook.com/#%21/challiyan" style="text-decoration: underline;" target="_blank"><img alt="Facebook" style="padding: 0px 0px 5px; vertical-align: middle;" src="http://images.wisestamp.com/facebook.png" border="0" height="16" width="16"></a> <a href="http://www.linkedin.com/profile/challiyan" style="text-decoration: underline;" target="_blank"><img alt="LinkedIn" style="padding: 0px 0px 5px; vertical-align: middle;" src="http://images.wisestamp.com/linkedin.png" border="0" height="16" width="16"></a> <a href="http://www.flickr.com/photos/challiyan/" style="text-decoration: underline;" target="_blank"><img alt="Flickr" style="padding: 0px 0px 5px; vertical-align: middle;" src="http://images.wisestamp.com/flickr.png" border="0" height="16" width="16"></a> <a href="http://twitter.com/challiyan" style="text-decoration: underline;" target="_blank"><img alt="Twitter" style="padding: 0px 0px 5px; vertical-align: middle;" src="http://images.wisestamp.com/twitter.png" border="0" height="16" width="16"></a><br>
<img src="http://s.wisestamp.com/pixel.png?p=mozilla&amp;v=2.0.3&amp;t=1286020195629&amp;u=8217766&amp;e=7252" height="1" width="1"></span></div><div><span style="font-size: 13.3px; font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;"><div style="border-top: 1px solid rgb(238, 238, 238); margin-top: 12px; padding-top: 2px; font-size: 70%;">
<a style="color: rgb(170, 170, 170); text-decoration: none;" href="http://www.wisestamp.com/email-install?utm_source=extension&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=footer" target="_blank"><span style="color: rgb(170, 170, 170);">Signature powered by </span></a><a style="color: rgb(85, 85, 85); text-decoration: none;" href="http://www.wisestamp.com/email-install?utm_source=extension&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=footer" target="_blank"><span style="color: rgb(68, 68, 68);">WiseStamp</span></a> </div>
<img src="http://s.wisestamp.com/pixel.png?p=mozilla&amp;v=2.0.3&amp;t=1286021769919&amp;u=8217766&amp;e=9281" height="1" width="1"></span></div><br>