പീലിക്കാവടി, പീലി-നിലക്കാവടി എന്നൊക്കെയാണ് ഇതിനെ വിളിച്ചു കേട്ടിരിക്കുന്നത്.<br>ആലക്കുട എന്നത് ആദ്യമായി കേൾക്കുകയാണ്.<br><br><div class="gmail_quote">2011/4/11 Sreejith K. <span dir="ltr">&lt;<a href="mailto:sreejithk2000@gmail.com">sreejithk2000@gmail.com</a>&gt;</span><br>

<blockquote class="gmail_quote" style="margin: 0pt 0pt 0pt 0.8ex; border-left: 1px solid rgb(204, 204, 204); padding-left: 1ex;"><a href="http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alakkuda.jpg" target="_blank">http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alakkuda.jpg</a><div>

<br></div><div>ഈ ചിത്രത്തില്‍ കാണുന്ന ആലക്കുടയും താഴെയുള്ള ചിത്രത്തില്‍ കാണുന്ന കാവടിയും തമ്മില്‍ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസമുണ്ടോ?</div>

<div><br></div><div><a href="http://commons.wikimedia.org/wiki/File:%E0%B4%95%E0%B4%BE%E0%B4%B5%E0%B4%9F%E0%B4%BF%E0%B4%AF%E0%B4%BE%E0%B4%9F%E0%B5%8D%E0%B4%9F%E0%B4%82.JPG" target="_blank">http://commons.wikimedia.org/wiki/File:കാവടിയാട്ടം.JPG</a></div><div><br></div><div><br></div>
<br>_______________________________________________<br>
Wikiml-l is the mailing list for Malayalam Wikimedia Projects<br>
email: <a href="mailto:Wikiml-l@lists.wikimedia.org">Wikiml-l@lists.wikimedia.org</a><br>
Website: <a href="https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikiml-l" target="_blank">https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikiml-l</a><br>
<br></blockquote></div><br><br clear="all"><br>-- <br><br>Devadas V.M.<br>