ശിവഹരിയുടെ ചിത്രങ്ങളുടെ കണ്ണി തരാമോ? ശരിയാക്കാൻ ശ്രമിക്കാം.<br><br><div class="gmail_quote">2011/4/5 Sivahari Nandakumar <span dir="ltr">&lt;<a href="mailto:sivaharivkm@gmail.com">sivaharivkm@gmail.com</a>&gt;</span><br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex;">
<font size="4">ഞാന്‍ ചേര്‍ത്ത ചിത്രങ്ങള്‍ ഷിജു പറഞ്ഞ കണ്ണിയില്‍ കാണിക്കുന്നില്ലല്ലോ?<br></font><br><div class="gmail_quote">2011, ഏപ്രില്‍ 5 3:10 വൈകുന്നേരം ന്, Devadas VM <span dir="ltr">&lt;<a href="mailto:vm.devadas@gmail.com" target="_blank">vm.devadas@gmail.com</a>&gt;</span> എഴുതി:<br>

<blockquote class="gmail_quote" style="margin:0pt 0pt 0pt 0.8ex;border-left:1px solid rgb(204, 204, 204);padding-left:1ex"><div class="im">ഞാൻ കുറച്ച്  ചിത്രങ്ങൾ കൂടി അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.<br>തൽ‌ക്കാലം  <b>മലയാളം വിക്കി</b>യിലേക്ക് തന്നെ...<br>


<br></div><div class="im">_______________________________________________<br>
Wikiml-l is the mailing list for Malayalam Wikimedia Projects<br>
email: <a href="mailto:Wikiml-l@lists.wikimedia.org" target="_blank">Wikiml-l@lists.wikimedia.org</a><br>
Website: <a href="https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikiml-l" target="_blank">https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikiml-l</a><br>
<br></div></blockquote></div><font color="#888888"><br><br clear="all"><br>-- <br>with warm regards<br>Sivahari Nandakumar<br>Appropriate Technology Promotion Society<br>Eroor, Vyttila 09446582917<br><a href="http://sivaharicec.blogspot.com" target="_blank">http://sivaharicec.blogspot.com</a><br>

--------------------------------------------------------<br>      fighting for knowledge freedom<br>
</font><br>_______________________________________________<br>
Wikiml-l is the mailing list for Malayalam Wikimedia Projects<br>
email: <a href="mailto:Wikiml-l@lists.wikimedia.org">Wikiml-l@lists.wikimedia.org</a><br>
Website: <a href="https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikiml-l" target="_blank">https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikiml-l</a><br>
<br></blockquote></div><br>