[Wikimedia Danmark] Generalforsamling i Wikimedia Danmark

Ole Palnatoke Andersen palnatoke at gmail.com
Fre Aug 27 11:08:18 UTC 2010


Kære medlemmer,

det er nu tid til den årlige generalforsamling, som finder sted i
Forsamlingshuset 5e, Slagtehusgade 5e, søndag den 26. september kl.
14.00 med dagsorden ifølge vedtægterne:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Valg af stemmetællere
  4. Formandens beretning
  5. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse
  6. Indkomne forslag
  7. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent for det
efterfølgende regnskabsår
  8. Fastsættelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  9. Valg af formand
 10. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 11. Valg af revisorer og revisorsuppleant
 12. Eventuelt

Bemærk at forslag til behandling under pkt. 6 skal være mig i hænde
senest otte dage før generalforsamlingen.

med venlig hilsen
Ole Palnatoke Andersen, formand Wikimedia Danmark

-- 
http://palnatoke.org * @palnatoke * +4522934588Mere information om maillisten WikimediaDK.