[Wikimedia-TH] กิจกรรม WLX ประจำปี 2016

KaewWiki KaewWiki at gmail.com
Wed Apr 27 07:49:42 UTC 2016


แจ้งข่าวว่าเราจะยังดำเนินกิจกรรมประกวดภาพถ่ายต่อไป มีผู้จัดใหม่คือคุณ
athikhun.suw  โปรดร่วมกันลงชื่อสนับสนุนโครงการได้ที่
https://meta.wikimedia.org/wiki/Grants:PEG/UG_TH/WLX_in_Thailand_2016


More information about the Wikimedia-TH mailing list