<div dir="ltr">Hi Andrew,<br><br><div>Here is the translation to Vietnamese (vi)</div><div><br></div><div><b style="font-size:13.1999998092651px;line-height:19.7999992370605px"><font color="#0000ff">"Bạn có biết giờ đây bạn có thể chia sẻ thông tin bằng hình ảnh từ ứng dụng Wikipedia? Đầu tiên chọn đoạn văn từ bài viết Wikipedia. Sau đó chọn chia sẻ và ứng dụng sẽ tạo ra một hình ảnh với hình nền là hình ở đầu bài viết Wikipedia cùng với đoạn văn bản bạn đã chọn."</font></b><br></div><div><b style="font-size:13.1999998092651px;line-height:19.7999992370605px"><font color="#0000ff"><br></font></b></div>Cheers,<br>--Tan<br><div class="gmail_quote">On Tue, Mar 31, 2015 at 4:57 PM vassia atanassova <<a href="mailto:vassia.atanassova@gmail.com">vassia.atanassova@gmail.com</a>> wrote:<br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex"><div dir="ltr"><div class="gmail_extra">
<div style="color:rgb(0,0,0);font-size:12.8000001907349px"><p>Dear Andrew, here is the translation into Bulgarian (code: bg)</p><div><div style="font-size:12.8000001907349px"><p><b><font color="#0000ff">"Знаете ли, че сега можете за споделяте факти </font></b><b style="font-size:12.8000001907349px"><font color="#0000ff">от Уикипедия </font></b><b style="font-size:12.8000001907349px"><font color="#0000ff">като изображения благодарение на приложението Wikipedia app? За начало селектирайте текст в произволна статия от Уикипедия. После изберете опцията за споделяне и приложението прави текста на картинка, използвайки за фон първото срещнато изображение от статията. "</font></b></p><div><p style="font-size:12.8000001907349px">Cheers,</p><p style="font-size:12.8000001907349px">Vassia / Spiritia</p><div><br></div><div style="font-size:12.8000001907349px"><div style="font-size:12.8000001907349px"></div></div></div></div></div></div></div></div>
______________________________<u></u>_________________<br>
Translators-l mailing list<br>
<a href="mailto:Translators-l@lists.wikimedia.org" target="_blank">Translators-l@lists.wikimedia.<u></u>org</a><br>
<a href="https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/translators-l" target="_blank">https://lists.wikimedia.org/<u></u>mailman/listinfo/translators-l</a><br>
</blockquote></div></div>