Wikimedia-am-internal


Ողջույն և բարի գալուս Վիքիմեդիա Հայաստան ԳԿ ՀԿ-ի ՆԵՐՔԻՆ ցանկ։

Այս ցանկը ՓԱԿ է, և հասանելի է միայն Վիքիմեդիա Հայաստան ՀԿ-ի խորհրդի անդմաների համար, ապագայում կարող են ավելանալ նաև աշխատողները։

Նախատեսված է փակ քննարկումների համար, որոնց ժամանակ պետք է շոշափել զգայուն հարցեր, օրինակ գործընկերների և հովանավորների հետ հարաբերություններ, որոնք հնարավոր չէ քննարկել հրապարակային ցանկում։

Նոր անդամ ավելացնելուց առաջ, տեղեկացնել նամակով։

Subscribe

Your e-mail address:
Your name (optional):
Preferred language:English

Would you like to receive list mail batched in a daily digest? No Yes

You will be sent email requesting confirmation, to prevent others from gratuitously subscribing you. Once confirmation is received, your request will be held for approval by the list moderator. You will be notified of the moderator's decision by email. This is also a private list, which means that the list of members is not available to non-members.

List members

(The subscribers list is only available to the list members.)

Enter your address and password to visit the subscribers list:

Address: Password:   

Change your settings or unsubscribe

To unsubscribe from Wikimedia-am-internal, get a password reminder, or change your subscription options enter your subscription email address:

If you leave the field blank, you will be prompted for your email address

Wikimedia Logo