[Wikitech-l] Enwiki Dump Crawling since 10/15/2008