​नमः सर्वेभ्यः,

बहुभ्यः वर्षेभ्यः संस्कृतविकिपीडिया-जालस्य वि-पत्रसूच्याः प्रबन्धकः निष्क्रियः आसीत्। अधुना अहं नेहल दवे नवीनः वि-पत्रसूची-प्रबन्धः जातः अस्मि। अहम् एतस्य दायित्वस्य निर्वणं​ कृत्वा जालस्यास्य वृद्ध्यै प्रयासं करिष्ये। कृपया कोऽपि प्रश्नः वा परामर्शः अस्ति, तर्हि मम सम्पर्कं कर्तुं प्रभवति। अस्तु।