سلام. ما هم هستیم! :))

On Thu, Aug 11, 2016 at 10:55 AM, Arman Armani <xoxoxo.wiki@gmail.com> wrote:

سلام :)

On Aug 11, 2016 10:48 AM, "Reza engyian" <reza.energy@gmail.com> wrote:
سلام به همگی البته اگر کسی عضو باشد :)

_______________________________________________
Wikipedia-fa-tech mailing list
Wikipedia-fa-tech@lists.wikimedia.org
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikipedia-fa-tech


_______________________________________________
Wikipedia-fa-tech mailing list
Wikipedia-fa-tech@lists.wikimedia.org
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikipedia-fa-tech
--
[[User:Arian_Ar]]