മലയാളികൾ വിക്കിപീഡിയയെ സ്നേഹിക്കുന്നു - വിക്കിപദ്ധതിയുടെ അവസാനതീയതിയിൽ മാറ്റം വരുത്താനാവുമോ?

Show replies by date

4252
days inactive
4253
days old

wikiml-l@lists.wikimedia.org

Manage subscription

8 comments
7 participants

Add to favorites Remove from favorites

tags (0)
participants (7)
  • Anoop
  • CherianTinu Abraham
  • Rajesh K
  • Shiju Alex
  • Sreejith K.
  • sugeesh | സുഗീഷ് *
  • നിരക്ഷരന്‍ | Manoj Ravindran