വിക്കി സൈറ്റിലെ ഫോണ്‍ട് സൈസ് വര്‍ധിപ്പിക്കാന്‍െ ഏന്താണു വഴി

Show replies by date

4986
days inactive
4990
days old

wikiml-l@lists.wikimedia.org

Manage subscription

4 comments
5 participants

Add to favorites Remove from favorites

tags (0)
participants (5)
  • Ali Akbar Wandoor
  • Praveen Kottarathil
  • Praveen Prakash
  • Sunil TG
  • അ_അസീസ് വേങ്ങര