തെറ്റിദ്ധാരണ പരത്താൻ വീണ്ടും തനതുലിപിവാദികൾ

Show replies by date

3626
days inactive
3629
days old

wikiml-l@lists.wikimedia.org

Manage subscription

44 comments
14 participants

Add to favorites Remove from favorites

tags (0)
participants (14)
 • Adv. T.K Sujith
 • AKBARALI CHARANKAV
 • Anivar Aravind
 • Hrishi
 • Jyothis E
 • manoj k
 • Nandakumar
 • praveenp
 • Prince Mathew
 • Rakesh Warrior
 • sugeesh | സുഗീഷ് *
 • ViswaPrabha (വിശ്വപ്രഭ)
 • നവനീത് .....(Navaneeth Krishnan.S)
 • ബാലശങ്കർ സി