കൂട്ടുകാരെ...ഇന്‍സ്ക്രിപ്റ്റ് രീതിയില്‍ മലയാളം ടൈപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള രീതി ഉണ്ടോ....?

Show replies by date

5088
days inactive
5089
days old

wikiml-l@lists.wikimedia.org

Manage subscription

3 comments
4 participants

Add to favorites Remove from favorites

tags (0)
participants (4)
  • Ali Akbar Wandoor
  • Jigesh Pallissery
  • Santhosh Thottingal
  • അ_അസീസ് വേങ്ങര