കൂടിക്കഴ്ച: വിക്കിപീഡിയയിലെ ചിത്രങ്ങളുടെ പരിപാലനം

Show replies by date

5409
days inactive
5412
days old

wikiml-l@lists.wikimedia.org

Manage subscription

2 comments
2 participants

Add to favorites Remove from favorites

tags (0)
participants (2)
  • Challiyan
  • സാദിക്ക് ഖാലിദ് Sadik Khali d