വിക്കിപിഡിയയിലെ ഇടപെടലിനായി പ്രത്യേക ടീം

Show replies by date

3737
days inactive
3737
days old

wikiml-l@lists.wikimedia.org

Manage subscription

12 comments
10 participants

Add to favorites Remove from favorites

tags (0)
participants (10)
  • ajay balachandran
  • Akhil Krishnan S
  • Deepesh Pattath
  • Hrishi
  • Kevin Siji
  • Rajesh K
  • Shiju Alex
  • Sivahari Nandakumar
  • Sreejith K.
  • sugeesh | സുഗീഷ് *