നടന്നിട്ടില്ലാത്ത യുദ്ധത്തിന്റെ ചരിത്രം കൊടുത്ത് 'വിക്കിപീഡിയ' വീണ്ടും വിഡ്ഢിയായി

Show replies by date

3727
days inactive
3728
days old

wikiml-l@lists.wikimedia.org

Manage subscription

15 comments
12 participants

Add to favorites Remove from favorites

tags (0)
participants (12)
 • Adarsh VK
 • bipinkdas@gmail.com
 • Devadas VM
 • Kevin Siji
 • manoj k
 • Prince Mathew
 • Rajesh K
 • Sandeep N Das
 • sugeesh | സുഗീഷ് *
 • Vaishak Kallore
 • Vinayaraj V R
 • ViswaPrabha (വിശ്വപ്രഭ)