ശ്രദ്ദേയരായ വ്യക്തികള്‍ക്ക് വിക്കിപീഡിയ എഡിറ്റ് ചെയ്യാമോ?

Show replies by date

4373
days inactive
4374
days old

wikiml-l@lists.wikimedia.org

Manage subscription

8 comments
8 participants

Add to favorites Remove from favorites

tags (0)
participants (8)
  • Haby
  • N.M. Mathew
  • Pradeep R
  • Shiju Alex
  • Sivahari Nandakumar
  • tony antony
  • Umesh P N
  • ViswaPrabha (വിശ്വപ്രഭ)