വിക്കിഡാറ്റ+ഓപ്പൺസ്ട്രീറ്റ്മാപ്പ് - സംഭാഷണവും ചർച്ചയും

Show replies by thread

1333
Age (days ago)
1336
Last active (days ago)

wikiml-l@lists.wikimedia.org

2 comments
2 participants

Add to favorites Remove from favorites

tags (0)
participants (2)
  • Akbar ali
  • Jinoy Tom Jacob