മലയാളഭാഷാ വികസനത്തിനുള്ള കർമ്മപദ്ധതി

Show replies by date

4010
days inactive
4015
days old

wikiml-l@lists.wikimedia.org

Manage subscription

23 comments
12 participants

Add to favorites Remove from favorites

tags (0)
participants (12)
 • ajay balachandran
 • Anilkumar KV
 • Anoop Narayanan
 • Balasankar Chelamattath
 • kannan shanmugam
 • Kevin Siji
 • Prince Mathew
 • Rajesh K
 • sugeesh | സുഗീഷ് *
 • Vaishak Kallore
 • ViswaPrabha (വിശ്വപ്രഭ)
 • അഖിൽ കൃഷ്ണൻ എസ്.