പ്രസിദ്ധീകരണത്തിന്റെ പേര് പ്രസിദ്ധീകരണ കാലയളവ് നിലവിലുണ്ടോ ഇല്ലയൊ? തുടങ്ങിയ വർഷം പത്രാധിപർ / പത്രാധിപ ചുമതല ഇനം പ്രസാധകർ / വിതരണക്കാർ
മലയാണ്മ  ദിന പത്രം നിർത്തി 1987 അഷ്‌റഫ്‌ കാളത്തോട് സായാഹ്ന ദിന പത്രം