അതിലെ കോഡ് കുളമാക്കിയിട്ടൂണ്ട്

എല്ലാ പേജിന്റെയും കോഡ് ഒന്നല്ല..


On Thu, Feb 23, 2012 at 5:37 PM, Akhil Krishnan S <akhilkrishnans@gmail.com> wrote:
ഈ താൾ കാണുക.

സസ്നേഹം,
 അഖിലൻ

_______________________________________________
Wikiml-l is the mailing list for Malayalam Wikimedia Projects
email: Wikiml-l@lists.wikimedia.org
Website: https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikiml-l