ചെറിയൊരു തിരുത്തുണ്ട്. ഡോ. ഐസക് മുഖ്യാതിഥി ആയിട്ടായിരിക്കും പങ്കെടുക്കുക. 


2013, ഡിസംബർ 3 8:50 PM ന്, kannan shanmugam <fotographerkannan@gmail.com> എഴുതി:

സുഹൃത്തുക്കളെ,
വിക്കി സംഗമോത്സവം 2013 പ്രമുഖ മാധ്യമ പ്രവര്‍ത്തകന്‍ ശശികുമാര്‍ ഉദ്ഘാടനം

ചെയ്യാമെന്നേറ്റിരിക്കുന്നു. ഡോ.തോമസ് ഐസക് അദ്ധ്യക്ഷനായിരിക്കും.
ആദ്യ ദിവസത്തെ മലയാള ഭാഷ, വിക്കിപീഡിയ, സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനം എന്ന സെമിനാര്‍ ഡോ. സ്കറിയ സക്കറിയ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. സെമിനാറില്‍ ഡോ. ബി. ഇഖ്ബാല്‍, അച്യുത് ശങ്കര്‍, മൈന എന്നിവര്‍ പങ്കെടുക്കും.

വിശദമായ വിവരങ്ങള്‍ പുറകെ.........
--
കണ്ണന്‍ ഷണ്‍മുഖം

--
--
You received this message because you are subscribed to the Google
Groups "Malayalam Wiki Meetup 5" group.
To post to this group, send email to mlwikimeetup5@googlegroups.com
To unsubscribe from this group, send email to
mlwikimeetup5+unsubscribe@googlegroups.com
For more options, visit this group at
http://groups.google.com/group/mlwikimeetup5?hl=en
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "വിക്കിസംഗമോത്സവം" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to mlwikimeetup5+unsubscribe@googlegroups.com.
To post to this group, send email to mlwikimeetup5@googlegroups.com.
Visit this group at http://groups.google.com/group/mlwikimeetup5.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/mlwikimeetup5/CAG%2B7pzzSzzG_5qKZLRzwvPmZrA_jO-SEk%2B%2Bo3njLnSGr15wU0w%40mail.gmail.com.
For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.--
Adv. T.K Sujith     | അഡ്വ. ടി.കെ സുജിത്
Alappuzha, Kerala | ആലപ്പുഴ, കേരളം
09846012841