വിക്കിപാഠശാലയിൽ പുതിയ ബ്യൂറോക്രാറ്റിനു വേണ്ടിയുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുകയാണ്. ഏവരും ഇവിടെ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.
                                                                                                                                                      അഭി