2010/10/21 നവനീത് .....(Navaneeth Krishnan.S) <navaneeth.sree@gmail.com>
ഇതെ വെക്ടര്‍ ഗ്രാഫിക്സ് ആയി ചെയ്യാന്‍ കഴിയുമോ?

യഥാർത്ഥ പതിപ്പ് വെക്ടർ തന്നെയാണ്. അതിവിടെ കാണാം: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wikipedia-logo-v2-ml.svg

 
--
Junaid P V
http://junaidpv.in