ഏറ്റുമട്ടല്‍, സംഘര്‍ഷം എന്നിവയല്ലേ കൂടുതല്‍ അര്‍ത്ഥത്തോടു് അടുത്തുനില്ക്കുന്ന പദങ്ങള്‍?
മഹേഷ്