വിക്കിമീഡിയ ഫൗണ്ടേഷന്റെ വിവിധഭാഷകളിലുള്ള വിക്കിപീഡിയകളുടെ സമ്പർക്കമുഖം പുതിയ വെക്ടർ സ്കിന്നിലേക്ക് മാറുകയാണു്. അതിന്റെ ഭാഗമായി വിക്കിപീഡിയയുടെ ലോഗോയും മാറ്റാൻ വിക്കിമീഡിയ ഫൗണ്ടെഷൻ തീരുമാനിച്ചു. അതനുസരിച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിപീഡിയയുടെ സമ്പർക്കമുഖവും ലോഗോയും മാറ്റി. അതു് ഇവിടെ കാണാം. http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page

സമാനമായ മാറ്റങ്ങൾ മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിലും വരുത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. അതിനായി മലയാളം വിക്കിപീഡിയനായ ജുനൈദ് 2 ലോഗോകൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടു്. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകൾക്ക് മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിലെ വിക്കിപഞ്ചായത്ത് സന്ദർശിച്ച് അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്താൻ എല്ലാവരേയും ക്ഷണിക്കുന്നു.

സ്വത്രന്ത്ര ഫോണ്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ചു്,  ലോഗോയുടെ വേറൊരു പതിപ്പു് നിർ‌മ്മിക്കാൻ ആർക്കെങ്കിലും താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ, അതു് ചെയ്ത്, ഈ ലിസ്റ്റിലോ വിക്കിപഞ്ചായത്തിലോ അറിയിക്കാൻ താല്പര്യം.  ലോഗോ നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ പാലിക്കേണ്ട മാന്ദണ്ഡങ്ങൾ ഇവിടുണ്ടു്. http://wikimediafoundation.org/wiki/Wikimedia_official_marks/Word_mark_creation


ഷിജു