അഭിപ്രായവ്യത്യാസം ശരിയാകില്ല. ഇതാണു നിര്‍വ്വചനം

Wikipedia conflict of interest (COI) is an incompatibility between the aim of Wikipedia, which is to produce a neutral, reliably sourced encyclopedia, and the aims of an individual editor.

COI editing involves contributing to Wikipedia in order to promote your own interests or those of other individuals, companies, or groups. Where advancing outside interests is more important to an editor than advancing the aims of Wikipedia, that editor stands in a conflict of interest.


താല്പര്യസംരക്ഷണം എന്നായാലോ?

2009/1/14 കെവി & സിജി <kevinsiji@gmail.com>
അഭിപ്രായവ്യത്യാസം എന്നൊരു വാക്കുണ്ടു്, അതു് മതിയാവുകില്ലേ.


2009/1/14 Francis Nazareth <simynazareth@gmail.com>

താല്പര്യ സംഘര്‍ഷം - ഫൈനലൈസ് ചെയ്യാം.


14 January 2009 9:58 AM ന്, MAHESH MANGALAT <maheshmangalat@gmail.com> എഴുതി:
പദാനുപദവിവര്‍ത്തനത്തെക്കാള്‍ വിവക്ഷിതം ഭാഷാന്തരം ചെയ്യുകയാണു് ഉചിതം.
വിലക്ഷണവും അര്‍ത്ഥബോധം നല്കാത്തതുമായ പ്രയോഗങ്ങള്‍ ഒഴിവാക്കുകയാണു് വേണ്ടതു്.
മഹേഷ്_______________________________________________
Wikiml-l is the mailing list for Malayalam Wikipedia projects
Wikiml-l@lists.wikimedia.org
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikiml-l_______________________________________________
Wikiml-l is the mailing list for Malayalam Wikipedia projects
Wikiml-l@lists.wikimedia.org
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikiml-l
--
Kevin Menoth

_______________________________________________
Wikiml-l is the mailing list for Malayalam Wikipedia projects
Wikiml-l@lists.wikimedia.org
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikiml-l
--
With Regards,
Anoop
anoop.ind@gmail.com