നടത്താവുന്നയിടങ്ങളിലെല്ലാം, അതേറ്റെടുത്തു് സംഘടിപ്പിക്കാന്‍ തയ്യാറാകുന്നവര്‍ മുന്നോട്ടു് വരട്ടെ. അവിടങ്ങളില