ചമതയും  പ്ലാശും ഒന്നാണോ? സംവാദം  താള്‍ കൂടി കാണുക.
സ്ഥിരദൃഷ്ടിയോടെ,

Akhilan (അഖിലൻ)