മലയാളം വിക്കിപീഡിയ യില്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലോഗിന്‍ നാമവും പാസ്വേര്‍ഡും വിക്കി ചൊല്ലുകളില്‍ പ്രവര്തിക്കുകയില്ലെ ?
വിക്കി ചൊല്ലുകളില്‍ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് പ്രത്യേകം " ലോഗിന്‍ നാമവും പാസ്വേര്‍ഡും " ആവശ്യമാണോ ?

നിഷാന്ത്