എന്നെപ്പോലുള്ളവർ ചിന്തിക്കുന്നതിങ്ങനെയാവണം: ഹാ, നല്ലതുതന്നെ, തുടങ്ങട്ടെ, നമുക്ക് ഉള്ളപടങ്ങളൊക്കെ വിക്കിയിൽ ചേർക്കാം... :) ;)

അണ്ണാ....

Best Regards,
Vaishak Kallore2015-05-07 19:56 GMT+05:30 sugeesh | സുഗീഷ് * <sajsugeesh@gmail.com>:

വേറെ ആരും മറുപടികൾ ഒന്നും തന്നില്ലല്ലോ..!


_______________________________________________
Wikiml-l is the mailing list for Malayalam Wikimedia Projects
email: Wikiml-l@lists.wikimedia.org
Website: https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikiml-l

To stop receiving messages from Wikiml-l please visit: https://lists.wikimedia.org/mailman/options/wikiml-l