കോട്ടയം പഠനശിബിരത്തിനിടയില്‍ ഞാനെടുത്ത പടങ്ങള്‍ ഷിജുവിന്‍റെ ലാപ്ടോപ്പിലേക്ക് കയറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഷിജു അപ്‍ലോഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കില് നന്നായിരിക്കും. എനിക്ക് സമയമില്ല. ക്ഷമിക്കണം.
--

Dr. Vipin C.P

My profiles: Facebook LinkedIn Flickr Twitter
Signature powered by WiseStamp