പരിഭാഷ പൂർത്തിയാക്കി. പ്രൂഫ്‌റീഡിങ്ങിന് കൂടുന്നുണ്ടോ?

2011/10/11 സുനിൽ (Sunil) <vssun9@gmail.com>
https://meta.wikimedia.org/wiki/Fundraising_2011/FAQ/ml

ഇത് കുറച്ച് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കൂടെക്കൂടാം, തെറ്റുതിരുത്താം.