എന്റെ അഭിപ്രായം സ്പെല്ലിംഗ് എന്നുതന്നെ ഉപയോഗിക്കാനാണ്. പദവിന്യാസം എന്നതിന് അനില്‍കുമാര്‍ സൂചിപ്പിച്ച പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. ഇംഗ്ലീഷില്‍നിന്ന് വാക്കുകള്‍ കടംകൊള്ളുന്നതില്‍ നാണിക്കേണ്ടതൊന്നുമില്ല..

On 9/28/09, M.R. Anilkumar, Malayalam <anilkumar@chitturcollege.ac.in> wrote:
മലയാളത്തില്‍ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഗതിയില്ലാത്തതിനാല്‍ പദവും ലഭ്യമല്ല. ചിലര്‍ അക്ഷരവിന്യാസമെന്നു പറയാറുണ്ട്‌. ഭാഷാശാസ്ത്രപരമായി അതത്റ ശരിയല്ലെങ്കിലും നമുക്കു മറ്റു മാര്‍ഗ്ഗങ്ങളൊന്നുമില്ല

On 9/27/09, Junaid P V <junu.pv@gmail.com> wrote:
splling എന്നതിന്റെ മലയാളം എന്താ?

--
Junaid
http://junaidpv.com
 

_______________________________________________
Wikiml-l is the mailing list for Malayalam Wikimedia Projects
email: Wikiml-l@lists.wikimedia.org
Website: https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikiml-l_______________________________________________
Wikiml-l is the mailing list for Malayalam Wikimedia Projects
email: Wikiml-l@lists.wikimedia.org
Website: https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikiml-l