താൾ ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക.

<!-- --> എന്നീ ടാഗുകളുടെ ഉപയോഗം ശ്രദ്ധിക്കുക.


2011/10/16 Fuad Jaleel <fuadjaleel@gmail.com>
സുനില്‍,
ഞാന്‍ കുരച്ചുകൂഡി പരിഭാഷപെടുതിയിട്ടുണ്ട് .എന്നാല്‍ അത് ശരിയായി അല്ല കാനുനത്.ഒന്നു നോക്കണേ

2011/10/11 സുനിൽ (Sunil) <vssun9@gmail.com>
https://meta.wikimedia.org/wiki/Fundraising_2011/FAQ/ml

ഇത് കുറച്ച് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കൂടെക്കൂടാം, തെറ്റുതിരുത്താം.

_______________________________________________
Wikiml-l is the mailing list for Malayalam Wikimedia Projects
email: Wikiml-l@lists.wikimedia.org
Website: https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikiml-l
--
Yours cordially
Dr.Fuad Jaleel

_______________________________________________
Wikiml-l is the mailing list for Malayalam Wikimedia Projects
email: Wikiml-l@lists.wikimedia.org
Website: https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikiml-l