ആശംസകള്‍ !!!

2016-09-24 20:22 GMT+04:00 manoj k <manojkmohanme03107@gmail.com>:
കേരളത്തിലെ തുമ്പികളുടെ ലിസ്റ്റ് വിക്കിയിലായിട്ടുണ്ട്. https://ml.wikipedia.org/wiki/List_of_Odonates_in_Kerala
ജീവന്‍ ജോസിനും അഖിലനും ടോണിമാഷിനും ഉള്ളടക്കം സംഭാവനചെയ്ത എല്ലാവര്‍ക്കും ആശംസകള്‍. <3
ഇനി ലേഖനങ്ങളോരോന്നായി ചെയ്യണം.

Manoj.K/മനോജ്.കെ
www.manojkmohan.com

_______________________________________________
Wikiml-l is the mailing list for Malayalam Wikimedia Projects
email: Wikiml-l@lists.wikimedia.org
Website: https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikiml-l

To stop receiving messages from Wikiml-l please visit: https://lists.wikimedia.org/mailman/options/wikiml-l